Pla General
Pla General d'Ordenació Urbana para Xeraco
Se sotmet a informació pública
REDACCIÓN - 23/01/2021
Los interesados pueden ver la documentación en el ayuntamiento
Los interesados pueden ver la documentación en el ayuntamiento

El Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Xeraco se sotmet a informació pública amb les modific acions substancials incorporades en la versió final per un període de 45 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 8995, de 12/02/2021.

Durant este nou període s'admetran noves al·legacions referides als canvis que es proposen i podran inadmetre's les que reiteren arguments i/o redunden en aspectes prèviament informats.

La documentació sotmesa a informació pública podrà ser examinada per qualsevol interessat presencialment en el propi Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 h, prèvia cita sol·licitada telefònicament al 96 289 00 03, i també podrà ser consultada en la seu electrònica municipal: https://bit.ly/3sIuQjq